Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνιολόγου (Ενημερωμένο)

Κοινοποίηση

 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «Αλκυόνη», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13/2023 απόφαση της υπ.αριθμ. 3/2023 συνεδρίασης του ΔΣ προτίθεται να αναθέσει σε 1 εξωτερικό συνεργάτη, ειδικότητας ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνιολόγου, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 6 ωρών ημερησίως, πενθήμερης απασχόλησης διάρκειας 15 μηνών με προοπτική ανανέωσης της συνεργασίας. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την 1/10/2023 έως και την 31/12/2024.

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση θα είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης : Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Οικονομική Προσφορά η οποία δεν θα ξεπερνά τις 18.750,00€ συνολικά και για τους 15 μήνες (συμπεριλαμβανομένου της ασφάλισης, του φόρου και των εξόδων μετακίνησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θα μετακινείται από άλλη πόλη)
  • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση.

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν:

Βιογραφικό Σημείωμα, φωτοαντίγραφο 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, αντίγραφο του τίτλου σπουδών, αντίγραφο τίτλων ξένων γλωσσών, αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε αντικείμενο συναφές με την προκυρησσόμενη θέση. Τα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου.

Οι κλειστές προσφορές μπορούν να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης (Αγγέλων 1) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευρυτανίας

«ΑΛΚΥΟΝΗ»

Αγγέλων 1, ΤΚ 36100

Καρπενήσι

 

απο την 11/09/2023 έως και την 20/09/2023. Οι προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση της προσφοράς των απαραίτητων καθώς και των επιθυμητών προσόντων. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα τηλέφωνα 2237022904, 6970874828  καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και τις ώρες 10:00-13:00. Οι προσφορές θα εξεταστούν ύστερα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης .

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλαντζή Αικατερίνη