Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου

 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «Αλκυόνη», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/2020 απόφαση της υπ.αριθμ. 1/2020 συνεδρίασης  του ΔΣ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, ψυχολόγο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για 40 εβδομάδες 1 φορά την εβδομάδα. Η έναρξη των υπηρεσιών ορίζεται από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου έως την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2020.

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση θα είναι φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ΠΕ Ψυχολογίας, οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Οικονομική Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μετακίνησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θα μετακινείται από άλλη πόλη), Πτυχίο Π.Ε. Ψυχολογίας, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης» και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020. Οι προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση της προσφοράς.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλέφωνο 2237022904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα εξεταστούν ύστερα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης .

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πρωτ.π. Χρυσαφογεώργος Γεώργιος